УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ул. Севастопол 45, ет. 2  ЕИК: 205962498

Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД Вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

       I. Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД, е изрично забранено.

 

 

       II. Използване на Уебсайта

 1. Всяко използване на сайта dode.bg означава, че Вие сте запознати внимателно с настоящите Условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.
 2. Условията за ползване могат да бъдат изменяни от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД по всяко време чрез тяхната актуализазция. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители.
 3. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД има право да осъществява промени на Условията за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт.
 4. Във всеки случай на промяна на Условията за ползване ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта dode.bg.
 5. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: dode.bg.
 6. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД.
 7. Забранено е използването на уеб сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

 

       III. Задължения на потребителя при регистриране

 1. При ползването на dode.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.
 2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уеб сайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Условия за ползване между ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД и Потребителя, ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него.

 

 

       IV. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД

 1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД при ползване от него на уеб сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
 2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД.
 3. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.
 4. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на dode.bg, след като завърши процеса на регистрация.
 5. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията.
 6. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.
 7. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уеб сайта, се съхраняват, обработват и използват от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги. Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, или чрез имейл до hello@dode.bg. Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Условия за ползване.
 8. Потребителят има правото да оттегли съгласието си за обработване на Личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Потребителят може да заяви оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни чрез следната форма, чрез съобщение на електронната поща на търговеца или чрез писмено уведомление, изпратено по пощата.
 9. Потребителят има право на достъп до обработваните от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД негови Лични данни, както и на информация за това кои негови Лични данни се обработват. Потребителят има право да поиска от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него.
 10. Потребителят има правото да поиска от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато за това са налице условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан навсякъде по-долу Общ регламент относно защитата на данните).
 11. Потребителят има право да изиска от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД ограничаване на обработването на Личните му данни при условията на чл. 18 от Общия регламент относно защитата на данните.
 12. Потребителят има право да получи Личните данни, които го засягат и които той е предоставил на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД и при условията на чл. 20 от Общия регламент относно защитата на данните.

 

 

       V. Цени

 1. Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в български лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси.
 2. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уеб сайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
 3. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в уеб сайта ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
 4. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уеб сайта.

 

 

       VI. Доставка

 1. Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД начин и от посочения от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уеб сайта възможности. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
 2. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.
 3. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД обстоятелства.
 4. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
 5. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез Български пощи на адрес, посочен от Потребителя. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
 6. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
 7. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
 8. В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД, Потребителят ще бъде информиран за това и ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.

 

       VII. Плащане на закупени стоки и услуги

 1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
 2. При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД в Първа Инвестиционна Банка и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.
 3. При плащане по банков път в евро Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД в Първа Инвестиционна Банка и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.
 4. При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.
 5. В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

 

 

       VIII. Срок за плащане

Срокът за плащане на поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уеб сайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

 

 

       IX. Отказ от закупена стока

 1. Закупената стока е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Купувача, като разходите за връщане на стоката се заплащат от Купувача. Възстановяването на заплатената за стоката сума ще се извършва в 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за продажба от разстояние от страна на Купувача. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл hello@dode.bg: 1. Номер на поръчка; 2. Имена на клиент; 3. Телефон за връзка; 4. Номер на банкова сметка; 5. Титуляр на сметката; 6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане.
 2. Поръчки, които не са напуснали склада/магазина на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД, могат да бъдат анулирани чрез мейл до hello@dode.bg.
 3. Стоките, напуснали склада/магазина на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които правят невъзможна обичайната им или уговорената в договора употреба. Транспортните разходи по връщането на такива стоки са за сметка на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД.
 4. При констатация на дефектна стока или стока с недостатъци, които правят невъзможна обичайната й или уговорената в договора употреба, до 7 дни от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 30-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД.
 5. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени на уеб сайта, ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.
 6. Разпоредбите на т. 1-5 от настоящия раздел се отнасят само за случаите, когато Купувачът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и не се прилагат в отношенията на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД с други търговци.

 

 

       X. Други

 1. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали онлайн поръчка на dode.bg, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива.
 2. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
 3. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
 4. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където продажбата или притежанието им е незаконно, не се разрешава.
 5. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
 6. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: dode.bg.

 

 

       XI. Отговорност

 1. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
 2. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уеб сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уеб сайтове.
 3. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уеб сайта dode.bg, и не носи отговорност за такова съдържание. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
 4. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уеб сайта.
 5. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уеб сайта.

 

 

       XII. Връзки към уеб сайтове на трети лица

Уеб сайтът може да съдържа връзки към уеб сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

       XIII. Приложимо право

За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

Продуктите на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не са лекарствени средства и нямат претенции за такива. На лице са изследвания, че маслата в продуктите е възможно да помагат при проблемна кожа, но това не е абсолютно и безспорно.

ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД не носи отговорност за публикуваните на сайта dode.bg съвети, хранителни режими, анализи, прегледи, препоръки и други материали.

Съветите и информацията в сайта dode.bg следва да не се изпълняват без предварително допитване до лекар или друг здравен специалист.

 

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg

Уеб сайт:  http://cpdp.bg/

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4 А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт:  http://kzp.bg/

 

 

Координатите на ДОДЕ КОЗМЕТИКС ЕООД  са следните:

 

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Севастопол 45, ет. 2, ап. 3

ЕИК: 205962498

Идентификационен номер по ЗДДС: BG205962498

Електронна поща: hello@dode.bg

Телефон за връзка: +359 886 844 898